Chứng Chỉ

Giấy chứng nhận hoàn thành khoá Học Nghề Cưới Hỏi do đơn vị phụ trách giảng dạy trực tiếp cung cấp.